جنبش ملی آریان

tadschikistan

جنبش ملی آریان به دنبال یگانه شدن سه ملت برادر ایران آریان و تاجیکستان است
این جنبش پیشنهاد می دهد افغانستان به آریان تغییر نام یابد. این نام زیباترین نام کشورها در میان کشورهای جهان خواهد بود
آریان مهد تمدن پارسی ایرانی زرتشتی و بزرگان و دانشمندان ایران زمین و بخشی از ایرانویچ اسطوره ای اوستا است.
جنبش ملی آریان پیشنهاد می دهد پرچم و درفش کشور افغانستان فعلی بعد از تغییر نام به آریان به سه رنگ سرخ سفید و سبز در آید که نماد کشورهای آریایی همم می تواند باشد با شیری در میانه و گل نیلوفر در دست
این پرچم کشور مقدس آریان (افغانستان قدیم ) خواهد بود و البته می تواند هم نماد کشور آریان و هم نماد همه کشورهای آریایی تبار باشد
نیلوفر نماد مهر و دوستی و صلح خواهی این کشورهاست از موضع قدرت که شیر باشد
این جنبش قوم پشتون را یک قم اصیل آریایی ایرانی میداند و زبان انها هم آریایی و بسیار شبیه کردی و زبان اوستا است و از پشتون های غیور هم دعوت می شود بهه این جنبش بپیوندند و فریب کشورهای حسود و خبیث مانند انگلیس عربستان و … که دنبال تجزیه و اختلاف اندازی در آریان هستند نخورند و هوشیار باشند
پشتون های گرامی آریان متعلق به شماست

این پیشنهاد جنبش ملی آریان است

پیج فیسبوک جنبش اینجا

مرتبط با

جنبش ملی سده

arian

پاسخ دهید