جنبش ملی سده

sadeh

پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک

درود بر ایران دوستان گرامی
همانطور که انتظار می رفت دوباره مانند سالهای پیش جشن سده در بی توجهی و مظلومیت بیشتر آمد و رفت.
مانند مادری اندوهگین تنها و مهربانی که بر در خانه ات می زند و تو در را نمی گشای.
اما در هر حال امسال نشانه های متفاوتی دیده شد و آن حساسیت و نگرانی گروهی به فراگیر شدن این جشن بود که خودد نشانه مبارکی از زنده شدن این جشن است.
این جشن از سه جشن بزرگ و بسیار مقدس ایران باستان است نوروز مهرگان و سده
اما تیرگان، اسفندگان و گاهان ها و دیگان و جشن های ماهانه ديگر در درجه بعدی اهمیت جای دارند.
در این برگه ما تلاش داریم این جشن مقدس و سپند را به جایگاهش برسد.
هر چند امثال ما همچنان بی مهر باشیم اما این جشن بزرگ سترگ نیاکانی همچون آتشفشان سترگی و همچون ققنوسیی همزمان با بیداری بزرگ ایرانی سر بر خواهد آورد. فریادش و حضورش شنیده خواهد شد.
دریغ از این همه هنرمند، هنرپیشه و سلبریتی و سیاستمدار های به اصطلاح ملی و این همه شبکه های آبکی ماهواره ایی هیچکدام سده را تبریک نگفتند و حتی اشاره هم نکردند.
به صدها شخصیت ایمیل زدیم که حداقل در این روز یادی و نامی از این جشن ببرید تا این جشن ملی زنده شود دریغ از یک جوو از غیرت ملی.
برخی از اینها فقط موقعی به این موضوع اشاره کردند که امام جمعه تفت در برگزاری جشن سده در یزد با حضور غیر زرتشتیی ها مخالفت کرد و تنها به عنوان حربه و ضربه سیاسی به حکومت نه از روی دلسوزی برای جشن سده ! از آن استفاده کردند.

کجایند این اشخاص به اصطلاح ملی و پان ایرانیست یا ایران پرست که جز فحش دادن به عرب ها و مسخره کردن دین ها و نژادهای دیگر هیچ از هویت ملی خود نمی دانند؟

روزی این ملت به جایگاه شایسته خواهد رسید که این جشن با شکوه زنده باشد. فرهنگ در این کشور بالنده باشد!
هدف ما در این برگه نانشناخته و کوچک هم همین است و از امروز با تغییر نام آن به “جنبش ملی سده” راه دیگر آغاز خواهیم کرد و برای سال پیش رو تلاش بیشتر خواهیم کرد.

روزی به صدای بلندی تبدیل خواهیم شد و به رسانه دست خواهیم یافت و از یک شبکه ملی تلویزونی با همین نام يعني سده را فریاد خواهیم زد!
جنبش ملی سده هیچ رویکرد ضد اسلامی یا تبلیغ زرتشتی گری ندارد. اعتقادی به تبلیغ و تقابل دینی نداریم و سده اساسا یک جشن سمبلیک غیر مذهبی هست. رویکرد ملی ما در این راه مخالفت با تشیع نیست و آن را بخش مهم هویت ملی می داند. محرم را باندازه سده و نوروز دوست واحترام دارد.
زرتشت، کوروش مهدی و حسین از دید ما همه دو روی یک سکه هستند. بر این باوریم فقط در سایه اندیشه نیک و میانه رو وو بدون تعصب یا بدون یکسویه نگری آغشته با نفرت از ادیان و نژاد و مردمان دیگر این فرهنگ بالنده انسانی-ایرانی در جهان اثر مثبت و پیشرفت دهنده و فروهری خواهد داشت.

پاینده ایران
جنبش ملی سده
لینک کانال جنبش ملی سده

https://t.me/sadehnationalmovement

این جنبش به جنبش ملی گرایی نوين ايران در پیوند است .

https://t.me/newnationalist

sadeh-feast

%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d8%aa%d8%b4

پاسخ دهید