الهام چرخنده، چرخش غیر طبیعی

چرخنده

نمی دانم درباره این خانم (الهام چرخنده البته دیگر باید گفت الهام چرخیده ) که تازگی همین چند روزی اسمش را شنیده ام می توانم با صراحت چیزی بگویم که متهم به معاند مغرض حسود روشنفکر و این جور چیزا نشوم. بلکه این تجربه شخصی من و صدها هزار نفر دیگر در ایران است که  تلخی زهر جهالت و تعصب ناشی از هیجان و بیخردی را چشیده اند.

ولی سخنم با آن دسته از متدینین هست که از رفتارهای این خانم دچار ذوق زدگی شدند.

میخواهم به آنها بگویم دلتان را زیاد خوش نکنید. آدمی که با این سرعت چرخش دارد نشان از یکسری کمبودهای وسیع در زندگی اش است و بوضوح عدم تعادل روانی نه به معنای بیماری بلکه زندگی یکسویه ناشی از تعصب و جهل و عدم تجربه و عدم دانش از هویت و ساختار شخصیتی انسان و دنیاست در این خانم دیده می شود. از این جهت می گویم دل خود را خوش نکنید چرا که به همین سرعت به سوی ارزش هایی که برای خود آسمانی و مقدس پنداشت چرخید به همین سرعت دوباره از همین ارزشهای خود ساخته توهمی اش خارج خواهد شد و آن موقع دچار خجلت می شوید که از چرخش این خانم خوشحال و ذوق زده شده بودید . چه بسا پیش از این هم افراد مشابه و خانم های حزب اللهی دو آتیشه ای فراوانی وجود داشتند  که اکنون در خارج از کشور کاملا شیوه  برعکس را در پیش گرفته اند.

انسان و ساختارش خیلی پیچیده است و این طور تعصب و جهالت داشتن به این چیزها هنر نیست. انسان ها در زندگی خود با توجه به تجربیات و دانش جدید حالت های مختلف پیدا میکنند. مطمئن باشید در آینده نزدیک از این خانم چیزهایی خواهید شنید و خواهید دید که از این ذوق زدگی امروز خود پشیمان خواهید شد. آدم باید در همه چیز میانه رو و متعادل باشد و این طور تغییرات ناگهانی درونی خود را عجولانه آشکار کردن ناشی و نشانه از عدم تعادل روانی و ثبات شخصیتی است. هم به شما و هم به این خانم می گویم که این شخصیتش هم بزودی تغییر خواهد کرد و آن موقع درخواهید یافت تعصب پوچ ترین خاصیت و هنری در جهان است که نباید به آن افتخار کرد و همیشه قدرتی برتر و کوبنده تری است که تعصب و جهل را در هم خواهد شکست.  دین ملایم و میانه رو بد نیست اما تعصب دینی جهالت است اینکه به زن های غیر چادری و حجاب غیر از چادر را توهین کنی و چادر را حجاب برتر بدانی نشانه تعصب و جهالت است. اصولا خیلی از این ارزش ها از سوی مردهای مذهبی بیمار که چشم و دلشان بیمار است و عقده های فراوانی ناشی از روش زندگی مذهبی خود داشتند در مورد زنان و رابطه با زنان دارند شکل میگیرد. این طور زن ستیزی تفکیک جنسیتی و اصولا زن را منشا هوس و گناه دانستن از ذهن بیمار عده ای  از مردهای مذهبی متعصب  و نامتعادل است. این نوع تفکر مذهبی متعصبانه باعث شده بسیاری در جامعه ایران نامتعادل غیر منطقی و عقده ای تربیت شوند و در وضعیت عادی نباشند. تعصب های احمقانه جای علم دانش و منطق را گرفته است.

بماند آن بحث سیاسی و آن برنامه خاص پشت پرده این ماجرا که بطور زنجیره ای این روزها ما شاهد آن هستیم

 

پاسخ دهید