پرچم زیبای ملیت تالش

تالش پرچم

 

تالشی ها چه پرچم زیبایی دارند

تالشی ها یک بار برای خودمختاری و استقلال قیام کردند اما به گناه سنی بودن دولت ایران از آنها حمایت نکرد و همین باعث شده پان ترکیسم الان برای ایران شاخ شده و تاریخ و هویت ایرانی خود را در کتابهای تاریخ خود ضد ایران جعل می کنند و ما هیچ اعتراضی نمی کنیم یا لااقل ضد دروغ گویی های آنها این طرف کتاب چاپ نمی کنیم وقتی آنها صدها کتاب دروغ ضد ایرانی چاپ می کنند چرا ما برای دفاع از راستی کتاب نمی نویسیم  تا فرزندان آذری که زاده می شوند بفهمند آنها جزو ایران بودند و بفهمند که خونشان ایرانی نژاده است. باید یک شبکه ماهواره آذری شد دروغ گویی های پان ترکها راه اندازی کنیم

نوروز عزیز را به ملت آزاده  تالش خجسته باد می گوییم

اما درباره آذربایجان شمالی

یک دانشجوی دختر جوان در کشور آلمان که با اذری های ایران دوست است تعریف کرده که ما در کتاب مان خواندیم ما و آذربایجان ایران یک کشور مستقل بودیم اما ایرانی ها روس ها برای تصاحب کشور ما با هم جنگیدیند و ما رو بین خود نصف کردند!

لعنت بر هر چه آدم دروغگو امیدواریم بزودی رسوایی این دروغ ها برای دولت فاشیست باکو بر همگان اشکار شود

اما رویکرد پان ترکهای متوهم باکو مورد حمایت اسراییل و ترکیه

آنها با تغییر خط الفبای فارسی یا اسلامی قرانی مخالف هستند چون مردم با اصالت خود اشنا می شوند! و از نفوذ و تاصیر فرهنگ ایرانی وحشت دارند

دوم اینکه بشدت لاییک و ضد مذهب و بخصوص ضد شیعه هستند و خون امام حسین همه مشکل ایران با ایران شمالی یا آذربایجان شمالی حل خواهد کرد آنها بشدت با برگزاری مراسم محرم مخالفت می کنند

اما دو سال پیش از فروپاشی شوروی یادتان هست؟ هزاران آذری آمده بودند رودخانه ارس و رو به ایران عزاداری امام حسین کرده بودند یا هزاران نفر آنان آمده بودند تبریز و راه پیمایی کرده بودند؟ همه دولت ایران وحشت کرده بود و هم دولت باکو

دولت ایران به جای اینکه از این فرصت استفاده کند آن را بر باد داد و دو دوستی به پان ترکیست های فاشیست ترکیه سپرد. اکنون دولت علی اف از محرم وحشت دارد جون اگر مردم مذهبی شوند و مراسم محرم عزیز شود مردم دوباره به یاد تشیع و ایران خواهند افتاد یاد تاریخ خواهند افتاد و این از نطر آنها دوباره یعنی بازگشت ایران!

ولی کاری از دست آنها بر نخواهند امد خون امام حسین به تنهایی علی اف ! و همه پان ترکهای دروغگوی آن سامان را خفه خواهد کرد!

پاسخ دهید