نازی عزیزی با صدای شبیه هایده

 

نازی عزیزی با صدای شبیه هایده. او کرد است. شادروان هایده هم کرد بود.

پاسخ دهید