فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت

فراق یار

پاسخ دهید