مخترع لامپ کیست؟ ادیسون یا سوآن

Joseph Swan’s 1878 invention (left) and Thomas Edison’s light bulb of 1879

جوزف سوآن انگلیسی یک سال زودتر از ادیسون لامپ را اختراع کرد

باید ببینیم لامپش چه فرق هایی با لامپ ادیسون داشت

اتفاقا از دست ادیسون شکایت هم کرده بود(برآمد اینجا)

ادیسون گفت

نبوغ یک درصدش الهام است 99 درصدش عرق ریختن!

مشابه همین حرف را ماری کوری هم زده بود

Genius is 1% inspiration and 99% perspiration.” He also said: “There are no rules here. We’re trying to get work done.”

پاسخ دهید