حشرات زامبی شده

 

زامبی شدن یعنی موجودی موجود دیگر را تسخیر می کند و کنترل مغزش را در دست می گیرد و از او بهره کشی می کند در این مثال قارچی مورچه ای را زامبی کرده و کنترل مغزش را در دست گرفته و مجبور می کند برای تولید مثل قارچ کارهای عجیب انجام دهد

برخی قارچ ها موجب زامبی شدن برخی بندپایان مانند زنبورها مورچه ها و عنکبوتها می شوند. زامبی شدن یعنی نفوذ در مغز و اختیار گرفتن کنترل جانور میزبان

جانور زامبی در واقع مرده است و عملا فرامین قارچ انگل را اجرا می کند. زامبی در افسانه یعنی جسمی که توسط روح دیگر تسخیر می شود.

بعد مدتی جانور میزبان زامبی می میرد و هاگ قارچ های انگل از بدن میزبان می خورند. اما در نمونه بالا قارچ ها تنها به کوتیکول یا پوست جانور میزبان می چسبند و به اعماق بدن و خون نفوذ نمی کند و توسط سوسک تغذیه می شود و آسیبی به جانور حامل یا میزبان نمی رسد.


اما قارچ پایین زامبی است و موجب مرگ  و در کنترل گرفتن مغز می شود

پاسخ دهید