لعنت خدا بر شیطان

این غفلت عظیم از شیطان از سوی بشر خیلی عجیب هست
خیلی عجیبه
چطور دشمنی به این آشکارا را احساس نمیکنه

او همه آدمها رو بنده، عبد، عبید و ذلیل خود کرده و براحتی هر که را به هر سو که دلش بخواهد می کشد
روح انسان ها را زامبی کرده یعنی تسخیر کرده و همه مثل یک مجسمه احمق در برابر او به صف شده ایم

اینکه می گویند شیطان فقط دعوت می کند کمی فراتر از این موضوع است

او توانایی بر هم زدن ذهن انسان را دارد
ذهن انسان را با دروغ و توهم و نتیجه گیری غلط آلوده می کند

او استاد اغتشاش ذهن است
سایه او بر روح انسا نحس و نجس است و رجس می آفریند
لعنت خدا بر او ا باد

راه نجات از این وضعیت فقط ایمان به حضور او و دشمنی جدی و فعال او  است
او برای نابودی و آزار انسان حتی ثانیه ها را از دست نخواهد داد

او موجب می شود ارواح انسانها مانند خروار خروار کوهها و پشته ها در دوزخ، بی خاصیت و ذلیل و تباه و متعفن انباشت شوند
خدا شیطان را لعنت کند
پناه بر خدا از این دشمن آشکار خناس خبیث
ذلیل کردن شیطان البته بدست  انسان خیلی ساده است
اینکه شمنی او را بتور کند و در همه عرصه با این پلید کثیف وارد جنگ شود و راه آن حفاظت از ذهن و حفاظت از قلب هست
نزدیکی به خدا و ستایش خدا و حمد و سپاس خداست

پاسخ دهید